แผนอัตรากำลัง

Display:
5 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 2556-2559
4 ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี พ.ศ. 2561-2663
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561