การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Display:

17 ประกาศเรื่อง การใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559 - 2562)

16 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโคกพระ

15 ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกพระ

14 นโยบายการบริหารงานบุคคล

13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)