ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโคกพระ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโคกพระ

Display:
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4 คำสั่่ง เรื่องให้บุคลากรรับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโคกพระ
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโคกพระ
2 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
1 ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์เทศบาลตำบลโคกพระ