การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Display:

๑๗-ประกาศเรื่อง การใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2559 - 2562)

๑๖-คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโคกพระ

๑๕-ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกพระ

๑๔-นโยบายการบริหารงานบุคคล

๑๓-ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)