กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สกญญา.png
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สธดา.png
นางสาวสุธิดา สุทินฤกษ์
ชราภรณ สคำชอน
นางชราภรณ์  สีคำซอน
นางสาวปยะนช เกตแกว
นางสาปิยะนุช เกตุเเก้ว