กลุ่มสาระการงานอาชีพ

จรยาวรรณ.png
จริยาวรรณ พลนิกร
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
 
คมครอง.png
นายคุ้มครอง นามมุงคุณ
จนทลกษณ.png
นางจันทลักษณ์ เถื่อนสมบัติ
โชคด.png
นายโชคดี วงษ์หาญ