การสอนออนไลน์คณะครู4-8มกราคม2564

อ่านเพิ่มเติม...

ลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดส่งเอกสารให้นัก้รียนโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด

อ่านเพิ่มเติม...

การเตรียมพร้อมอย่างเข้มก่อนเปิดภาเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางปฏิบัติป้องกัน Covid-19 สพม.25

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้วัยใสเท่าทัน ใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...