วิสัยทัศน์
     “มุ่งสนองโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของชุมชน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของชุมชน ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ
1.สนองโอกาสทางการศึกษาให้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสามารถ เต็มตามศักยภาพและมีความสุข
2.พัฒนาและส่งเสริมครู นักเรียน ให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์และยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย
4.พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้
5. ระดมทรัพยากรเพื่อการเรียนศึกษาโดยสร้างเครือข่ายภาคีสนับสนุนจากชุมชนและภาคเอกชน
6.ยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน


เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
1.มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
2.มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้
3.มาตรฐานด้านการการจัดการศึกษา จำนวน 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้
4.มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำนวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
5.มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จำนวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
6. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม จำนวน 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้