ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นางศิริกานต์ ทองไทย จำนวน 31 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา บนถนนสายอำเภอบ้านแฮด – ตำบลหนองแซง ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 27 กิโลเมตร เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยเป็นหน่วยการเรียนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด ( คำพรบำรุง) ซึ่งมีโรงเรียนบ้านไผ่ ( ข.ก.) เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง ในปีการศึกษา 2529 เปลี่ยนเป็นสาขาโรงเรียนบ้านไผ่และในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2530 กรมสามัญศึกษา( เดิม ) ได้ประกาศตั้งโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษา ( เดิม ) แต่ยังอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด ( คำพรบำรุง) เป็นสถานที่เรียนอยู่ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาเป็นคนแรก ปัจจุบันมีนายบุญเหลือ ทองอ่อน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายสกุลชัย ศิริ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน


ปรัชญาของโรงเรียน
      นตถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


คติพจน์ประจำโรงเรียน
      เรียนดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม


สีประจำโรงเรียน
      สีฟ้า กับ สีขาว “ สีฟ้า” หมายถึง ความสดใส และความเจริญก้าวหน้า “ สีขาว” หมายถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตใจสะอาดและบริสุทธิ์


ตราประจำโรงเรียน

personnel


      องค์พระธาตุขามแก่นตั้งอยู่บนหมอน บนยอดพระธาตุประดับเพชรเปล่งรังสี 21 เส้น “ หมอน” หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ พระธาตุ” หมายถึง การประสิทธิ์ประสาทวิชา “ เพชร” หมายถึง ความสำเร็จของนักเรียน “ เพชร” หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 21 ประการ