personnel


     ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทยในโอกาสต่อไป

personnel