personnel


     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพานักเรียนรดับชั้น ม.1-ม6 จำนวน 450 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้นำนักเรียนไปที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

personnel