personnel


     โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ณ.ศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจารย์ อาสภมหาเภร) ในวันอังคารที่ 25 ก.ค.- 26 ก.ค. 2560 ในเวลา 2 วัน 1 คืน

personnel