personnel


     โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา โดยภายในงาน นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมกับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกลในฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี และเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ ในการฝึกรู้จักช่วยตนเองและรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาได้นำลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภายในกิจกรรมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานกิจกรรมฝึกความอดทน และการแสดงกิจกรรมรอบกองไฟ


personnel

personnel

personnel

personnel

personnel

personnel

personnel